Menu

jeudi 12 juillet 2018

Volana JOLAY 2018


Rohy Perikopa

Alahady 15 Jolay 2018

Fotoampivavahana misy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.

Jereo ao @ FaceBook ny Fandaharana feno: tononkira sns..(complet), raha tsy izany dia ny peta-drindrina no misy ny laharana.

dimanche 3 juin 2018

Volana Jona 2018

 Perikopa

Rohy Perikopa19/23 rue de la salle des Fêtes 45750 St Pryvé/St Mesmim


Asabotsy 30 Jona 2018 @ 17h Salle des Fêtes St Pryvé/St Mesmim:  Vokatra eto amin'ny Tafo avec NANIE sy GODSWING  ao @ 19/23 rue de la salle des fêtes 45750 St Pryvé/St Mesmin.    

Fa tsy etsy Salle Polyvalente Madeleine akory.

Alahady 24 Jona 2018: Alahady natokana ho an'ny FMM

Alahady misy hakatoka amin'io ka eo koa no hilazana tatitra tao [email protected] fivoriana tao @ Komity farany:
-01 Jolay dia tsy hisy collation ary tsy hidy akory ny Fg fa any amin’ny fanadiovana salle no hisy tsaky atolotra.
-Mihidy ny Fiangonana aorian'ny Alahady 29 Jolay ary hisokatra ny Alahady 26 Aogositra 2018.
- Ny fanadiovana Fg saika hatao ny 08 jolay dia soloina 21 Jolay : 13/15
-La Ruche no hanaovana ny Lasy ny Volana Septambra  (15-16 Sept) ny Fg no hiantoka ny rehetra

-Nanaiky ny BF Ny hananganana Asssoc Entraide 1901 ka na Kty na Birao ihany no  membre.                     

Fotoana manaraka:

Vokatra :Asabotsy 30 Jona @ 17h, jereo ny Flyer etsy ambony.

Fiangonana: Ny Alahady 01 Jolay 2018: Alahady Fandraisana sy fandohavana adidy ihany koa. 

Andro hanadiovana ny toerana nanaovana ny vokatra.
Alahady 03 Jona 2018: Alahady RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais)
Eglise St Dominique 4bis  rue Félix Maulien 45140 St J de la Ruelle

Tsiahivina antsika fa mikatona ny Chapelle androany 03 Jona 2018 fa etsy @ RPO daholo isika:
Eglise St Dominique St Jean de la Ruelle


lundi 21 mai 2018

Hafatra Pentekosta 2018Rev Dr Jean Ravalitera Andriamarohasina


«Fa raha tonga ny Fanahin’ny Fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.» (Jaona 16, 13-14)
Miavaka ity taona ity, satria hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha-200 taona nahatongavan’ny Misionera nitory ny Filazantsara tany Madagasikara isika Malagasy. Amin’ny maha-mpikambana feno antsika FPMA ao amin’ny Fédération Protestante de France, dia nomena adidy manokana isika FPMA hampita sy hitondra any an-tanindrazana ny hafatra sy ny fiombonan’ny Protestanta rehetra aty Frantsa.  Mahafaly sy isaorana an’Andriamanitra izany, kanefa tsy tokony hohadinoina ny fa manetsika antsika haneho ny fiombonana sy firahalahiana ary fampiraisana tokoa izany. Tamin’ny Pentekostra no nanehoan’ny kristiana voalohany ny atao hoe «Fiombonana » (Koinonia), araka voalazan’ny Asan’ny Apostoly 2, 42  hoe : «Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana.». Zava-dehibe ny fototra teolojika iorenan’ny Fiangonantsika, dia «Fiombonana manao asa misiona mba hizara fiainana ary fiainana be dia be» (Communion en mission pour partager la vie et la vie en abondance). Toa sarotra izany kanefa «Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra.»(II Korintiana 9, 8)
Arahabaina ireo Sampana iraisana efa samy nahavita ny Fihaonambeny tamin’ity taona ity (Sampana Tily, AMF nanao ny ChoeurUni faha-15 tany Toulouse). Irariana mba hahavita soa aman-tsara ireo mikasa hanao ny Fihaonambeny ihany koa amin’ity taona ity (AG Tanora Kristiana, Isantaonan’ny Sampana Fifohazana any Besançon, Fihaonamben’ny Sampana Vehivavy Kristiana sy ny Sampana Lehilahy Kristiana miaraka). Mampiomana sy mangataka antsika rehetra hitondra amam-bavaka ny Synoda Financier sy Fiofanan’ny Filoha rehetra sy ny Mpiandraikitra ara-bola, hatao amin’ny volana Jona ho avy izao eto Paris. Eo koa ny Synoda Lehibe hatao any Bordeaux amin’ny volana Novambra ho avy izao.
Mirary Pentekosta finaritra eo ambany fahasoavan’Andriamanitra ho anareo rehetra izahay, ary mitsodrano anareo amin’ny anaran’Ilay Tia antsika sady Lohan’ny Fiangonantsika :
« Ilay Andriamanitra loharanon’ny fanantenana anie hameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina! »(Efesiana 15, 13)