Menu

dimanche 21 juin 2020

Volana JONA 2020


Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)


Fotoambavaka FAfAts: Isaky ny Alakamisy alina manomboka @ 8 ora alina tel 09 72 63 41 38 *
                       ID de réunion: 3553893563#
Ny Alakamisy 02 Jolay :Mitarika 
                                     Mitory teny Pst Théodore Randriamanantena

FILAZANA ilàna Valiny sy  Setriny maika.
Tsy nisy na Rakitra na Fananteram-bokatra teto amin'ny Tafo nandritra ny fihibohana (3 volana na 14 Alahady)teo nefa misy foana ny tsy maintsy aloa sy efaina (charges Fixes: Loyer-EDF-Adidy Foibe-Adidy Faritany-Fanampiana ny Mpitandrina-Hotelin'ny Fampiantranoana), 
koa Manainga antsika hanefa ny Adidy na Anjara Rakitra hatramin'izay eo @ FPMAO. Azo atao ny Virement Bancaire na koa  Chèque Bancaire.

Adiresin'ny Mpitam-bolantsika :
Ramatoa Holy RAVELOJAONA 6 rue de la Verniche 45760 Boigny sur bione. 
        Téléphone : 06 37 08 10 95. Mailaka : [email protected]
Compte Bancaire de la FPMAO
Titulaire du compte: Eglise Protestante Malgache d'Orléans 
Domiciliation:La Banque Postale -Centre Financier-45900 La Source Cedex 9
Etablissement:20041   Guichet 01012      Compte n° 0213739R033  Clé RIB:62
ou IBAN : FR35 2004 1010 1202 1373 9R03 362  BIC : PSSTFRPPSCEFotoana manaraka
Alahady 05  Jolay 2020 @ 10ora sy sasany  ao @ Chapelle, tokony hisoratra anarana izay ho avy

Alahady 21 Jona 2020
Ny anio: Fiangonana Chapelle St Marc Orléans.
Misy FFT sy fandoavana adidy foana.
Araky ny fitondràna dia nahazo nisokatra ny trano Fiangonana rehetra fa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra momban'ny fiarovana @ ny valan'aretina Covid19. Noho izany dia ny elanelana iray metatra (1 mètre) no tokony hatao fa tsy ilay 4m² intsony toy ny teo aloha. Raha izany dia afaka mampiditra 35 eo ny Chapelle fiangonantsika dia ampiana olona 7 miaraka amin'ireo Mpiandraikitra: Diakona sy Pasitera ary ny Mpitendry.

Filazandraharaha:

-Nisy Fivorian'ny Komity ny omalin'ity Alahady ity ary nisy 15 ny nivory tao fa ny roa no tsy tonga na tsy nahenoana vaovao mba hampilaza. Natao visio-conférence ihany izy io ka ny jitsimeet no nanaovana azy.
Diary
Isy 2 Cultes izany ny volana Jolay :
-5 Jolay sy 19 Jolay  samy hisy Fandraisana FT
ary 1 culte kosa ny Aogositra:
-23 Aogositra hisy FFT koa izany, samy hatao @ 10h30 daholo  izy telo ireo ary samy ao amin'ny Chapelle St Marc avokoa.
Mangataka ny tsirairay hisoratra anarana fa mety ho lavina raha mihoatra ny ao ampiangonana.
-06 Septambra: Alahady  fandraisan-tanana ireo  Diakona sy Loholona ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo sady Alahady fidirana. Izany dia hatao ao amin'ny Fiang Katolika Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte etsy Orléans.
-19-20 Septambra: Lasimpiangonana sady Assemblée Générale hanaovana ny dinika momban'ny Fitantanambola2020 io  sy teti-bola 2021:
 Alahady fahatelo io ka  hisy fandraisana ary etsy @ La Ruche etsy Meung s/Loire no hanaovana azy.
-14 Novambra  hanokafana ny faha 40 taonan'ny Tafo ORLEANS.
-

lundi 13 avril 2020

Volana Aprily

« Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin’ny andri-rahona raha atoandro
hitari-dalana azy, ary tamin’ny andri-afo nony alina ho fahazavana ho azy,
handehanany andro aman’alina » Izany tenin’Andriamanitra ao amin’ny
bokin’ny Eksodosy  13.21 izany ry havana no entiko ho fampaherezana antsika
mianakavy amin’izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao ; Matoky ny fitarihana sy

ny fitantanan’ny Tompo mandrakariva isika ;

Manolotra ny arahaba ho anareo vahoakan’Andriamanitra rehetra ry havana,
indrindra ianareo vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA Orléans. Manantena
anareo rehetra ho salama tsara daholo ny tenako, na dia eo aza ny valan’arentina
Corona virus izay mihanaka amin’izao fotoana izao ;
Efa ho iray vola sy tapany sahady izay no tsy nisian'ny fanompoam-pivavahana
mifanatrika tao amin'ny fiangonantsika. Iray vola sy tapany tsy nihaonantsika ;
Ary hatreto dia tsy mbola fantatra ny faharetan'izany fotoana fihiboana izany ;
Koa manao izao horonantsary izao aho ry havana mba ahafahantsika mifampahery,
ahafahako ihany koa manome anareo ireo vaovaom-piangonana eo am-pelatanana
amin’izao fotoana izao.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe   isika fa mbola afaka miombom-bavaka sy
mihaino fampianarana isan-karazany amin'ny alalan'ny onjam-peo (Radio Vatsy
na Radio Anjomara) izay karakarain'ny Birao foibe isan'andro amin’ny 4 sy
amin’ny 7 ora hariva sy isan'alahady amin’ny 10 ora sy sasany sy amin’ny 4
ora hariva. Misy ihany koa ny fanompoam-pivavahana izay karakarain’ny faritany
afovoany atsinanana isaky ny alakamisy hariva amin’ny 8 ora amin’ny alalan’ny
radio FPMA Vincennes. Ny Rohy ahitantsika ireo radio ireo moa amin’ny internet :
Soratantsika ny hoe radio vatsy, radio anjomara na radio FPMA vincennes .
Araka ny efa fantatsika dia maromaro ireo fotoana nokasaina teto amin’ny tafontsika
nefa tsy tanteraka : Anisan’izany ny fanokanana ny Diakona andiany vaovao izay hiasa
mandritry ny 2 taona ho avy, ny fihaonam-ben’ny Mpandray ny fanasàn’ny Tompo izay
natao handinika ny toe-bola 2019 sy ny teti-bola 2020, ary indrindra ny fankalazàna ny
faha-40 taonan’ny Fiangonantsika ; Faniriana ihany ny antsika olombelona fa ny
fandaharana dia an’Andriamanitra ary mahafantatra izay itondràny ny fiangonany
tokoa ilay Andriamanintsika, koa ho ezahintsika ny hanatanteraka ireo fotoana
ireo amin’ny fotoana maha-mety azy, rehefa afaka mihaona isika. Ny momban’ny
fankalazàna ny faha-40 taona moa dia misy daty izay efa notapahin’ny komitim-
piangonana dia ny faha 10 Octobre ho avy izao ; Ho lazaina amintsika miandalana
eny moa ny andinindininy momba izany.

Ireo fihaonamben’ny sampana iraisana nasionaly FPMA (Tily, antoko mpihira,
fifohazana) dia nofoanana avokoa ny amin’ity taona 2020 ity. Nofoanana toy izany
koa ny fihaonam-ben’ny protestanta RPO izay noeritreretina hatao ny 14 juin ;
Nanoratra ho anareo aho ry Havana tamin’ny herinandro teo, nanentana anareo
amin’ny fanohizana ny fandoavana ny adidin’ny Mpandray , sy ny fanaovana rakitra
na raki-pisaorana isan-karazany ; Hamafisiko etoana izany fanentanana izany
satria Na dia tsy misy aza ny fotoana mifanatrika, ny adidin'ny fiangonana ara-
bola (charges fixes) ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia tsy miova
kosa  fa mitohy ihany : Ny hofan-trano, ny EDF, ny rano,  ny fanampiana ny
Mpitandrina sy ny sisa...
Mba tsy ahalatsaka an-katerena ny fiangonantsika dia raisina an-tanandroa izay
fointsika hanampiana ny asa fitoriana ny filazantsara. Azo atao ny mananteraka
na mandefa ireo adidy ireo amin'ny fomba mahazatra toy ny taratasimbola na
chèque, na fomba hafa toy ny virement na espèces izay mety amintsika
Ho famaranana dia mametraka anareo tsirairay avy sy ny ankohonananareo eo am-
pelatanan’Andriamanitra Raintsika aho, Izy anie hitantana homba anareo
mandrakariva ; Ho azy irery ihany ny Voninahitra ary ho amintsika

vendredi 13 mars 2020

Volana Marsa 2020

ALAHADY 29 MARSA 2020


Ho fankalazana ny faha 40 taon'ny Tafo FPMAOrléans anio dia henoy @ 10h30 ny ao @ https://fpma.church/radio/

ny tolakandro kosa dia hisy traduction en direct ny culte.

Hiriana kosa ny hanaovana an'io fankalazana io ny Asabotsy 09 Mey 2020 raha malalaka sy vita ny fihibohana @ CoronaVirus. Nohon'ny Antony COVID-19 dia nofoanana daholo ireto hetsika ireto

ALAHADY 15 MARSA 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                          Mpitandrina FPMA Orléans  [email protected]                [email protected]                [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59