Menu

vendredi 29 mars 2013


TORITENY ( natolotr'i Pst Emma Randrianandrasana Mpandrindra ny Faritany FAfAts naroson'i Larry Rakotovelo Diakona eto @ Tafo ny Alahady 17 Marsa 2013 teo)

Filazantsara efatra no loharano azo amantarana izay nitranga tamin’ny Paska farany natrehan’i Jesoa. Tsy dia mifanaraka loatra anefa ireo mpanoratra ny Filazantsara ireo amin’ny fitantarana, ary tsy dia tsotra loatra noho izany ny manatsoaka hevitra tokana.

NY FIAKARANA TAO JEROSALEMA

Ny Filazantsara telo voalohany dia tsy nitantara afatsy ny niakaran’i Jesoa indray mandeha tany Jerosalema, dia tamin’ny nanadiovany ny Tempoly. Io no voalaza fa antony namonoana Azy.
Ny Filazantsaran’i Jaona kosa dia mitantara fa in’efatra Izy no nankalaza ny Paska tao Jerosalema. Tamin’ny farany dia nanangana an’i Lazarosy tamin’ny maty Izy, izay antony nanamelohan’ny Jiosy Azy.  Ny Lioka 19 sy ny Filipiana 2 no andraisantsika anjara hafatra anio.

NY ALAHADIN’NY SAMPAN-DROFIA

Izao tsiahivintsika anio izao dia ny andro niakaran’i Jesoa tamim-boninahitra tao Jerosalema, ka nanandratan’ny Jiosy Azy ho Mpanjaka. Nomarihina tamin’izany ireto manaraka ireto :
- novohana ny zanaboriky mifatotra. Moa tsy sary milaza ny fanafahana ataon’i Jesoa amin’ny voary manontolo amin’ny maha Mesia Azy va izany ry havana malala. Tsy ny zavatra toy ny sampan-drofia na ny boriky no ankalazaintsika amin’izany fa izay omanin'Andriamanitra. Dia ny fanandratana an'i Jesoa amin'ny faratampon'ny asany ka iretsy aloha dia manamafy ny maha-Izy Azy: ny fiandrianany, ny voninahiny tamin'ny alalan'ireo fahagagana rehetra vitany. Ary nasain’ny Tompo nalaina io zanaboriky io, notaingenany io, ary tsy mba ny biby fampiasan’ny mpanjaka toy ny soavaly izany. Milaza ny fanetren-tenan’i Jesoa, tsy nametraka ny tenany ho ny mpanjaka lehibe izy.
- nanofahofa sampan-drofia ny olona, Ny vahoaka no nidera sy nankalaza Ny Tompo Jesoa (Mat 21: 10). Ary satria ny zavatra notanterahan'i Kristy dia manandratra Azy. Mitovy amin’izay novakiana ny amin'ny tantaran’ny fahaterahany sy ny fahafatesany ihany koa izany.

Ny famonjena vitany no anadratan’ny Ray Azy : novakiantsika teo ny Epistily nosoratan’I Paoly Apoistoly ho an’ny Filipiana 2.
Fa eto kosa ry Havana : teny  ‘Hosana!’ iray fototra amin’ny hoe famonjena (salut) : ireo vahoaka miantso vonjy noho ny Romana manjanaka, nefa faly noho ny amin’ny asan’ny Tompo ka mankalaza Azy izy ireo :
Nifangaro tao amin’ny lelan’ny vahoaka ny hoe vonjeo ! sy ny hoe azontsika ny famonjena fa ity Ilay Mesia nandrasantsika hanafaka antsika eo am-pelan-tanan’ny Romana.

Hoy ny vahoaka, izay fanandratana Mesia satria noho ny fitaizana ireo Jiosy ny amin'ny fiahaviany Hosana :  lasa ho fiventy izany eto. Sarotra anefa amin'ny maha-zanatany azy ireo tamin'io vanimpotoana io ny nihoby izany fanjakana izany ao anaty fanjakana romana.
Kanefa nipaka hatrany amin'ny lanitra ny voninahitr’I Jesoa  ka nataon'Andriamanitra niharihary izany aoriana kely rehefa hitsangana amin'ny maty Jesoa fa ambony lavitra noho ny fanandratan-draolombelona ny fanandratan’ny Ray, ny fankalazan’ny Ray ny Zanaka araka ny Fil 2,5 – 11 “Kristy koa aza……”
Neken’ny vahoaka i Jesoa ho Mpanjaka.
Hoy izy ireo tamin’izany : « Isaorana anie ny Mpanjaka, Ilay avy amin’ny Tompo. Fiadanana any an-danitra, voninahitra any amin’ny Avo indrindra. »
Ny Filazantsara telo dia mampiseho fa tamin’ny Alahady niakaran’i Jesoa tao Jerosalema mialoha ny nahafatesany no nanadiovany ny Tempoly. Ary taorian’izany dia tsy nitsahatra nanontany an’i Jesoa ny amin’ny fahefana ananany ireo mpitondra fivavahana jiosy ary nitady izay teny mety ho diso avy amin’ny vavan’i Jesoa mba hanamelohany Azy.

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mametraka io fanadiovana ny Tempoly io tany amin’ny fiandohan’ny asan’i Jesoa, fa tsy talohan’ny nahafatesany akory.
Na ho an'ireo mpankafy hira, na mozika, na ho an’ireo tia mamaky teny, na ho an’ireo tia mivavaka : ankalazao i Jesoa Tompo, Andriamanitra tonga nofo nanolotra ny ainy nividy ahy sy anao tamin’ny rà soany !
Ny Salamo 105: 1-3 sy Salamo 96: 1-3 dia misy baiko ny amin’ny fiderana an'Andriamanitra, tsy matahotra fa mirehareha aza.
Saintsaino ny fahagagana ataony hoy ny teny. Mahery Izy ka tokony ho faly manambara Azy dia Jesoa. Rehefa manambara olona ankafizina iray anefa dia hita fa finaritra ery satria feno azy ny fo. Tokony ny fiainana manontolo dia fiderana an'i Jesoa avokoa, amim-pitoniana, misy haja.

Ny Apok 5 sy 19 dia milaza ny fiainana ao an-danitra ao momba ny fiderana ny Zanak'ondry. Koa efa inoanao lalina ve Jesoa ka ho lasa feno Azy ny ao anatinao? Izay lazainao amin'ny hafa momba Azy - ny asa vitany - dia hotanterahan'Andriamanitra aminao koa izay tadiavinao. Mpamonjy amin'ny zava-tsarotra Izy ka mahay manome ny fanampiana rehetra antsika. Koa izay midera Azy eo amin'ny seza fiandrianany dia hampifaly Azy ary homeny fanasitranana mahery. Toa an'i Josafata izay naharesy ireo firenena 5 tamin'ny fiderana kanefa tsy niady. Na ny mandan'i Jeriko tamin'ny andron'i Josoa.

Fanalahidin'ny fitahiana, fahasoavana mahavelom-bolo ny mpino sady fitaomana ny tsy mino na ny misalasala mba hiverina amin'ny Tompo ny fiderana Azy.
- nitomany i Jesoa. Fantatr’i Jesoa tao am-pony ny fahadisoan-kevitr’ireto olona manofahofa sampan-drofia sy mihoby Azy, satria nanantena Mesia ara-nofo ireo, fa tsy Mesia ara-panahy. Mavesatra ao anatiny ny fahitany sahady ny loza hanjo an’i Jerosalema. Nanomboka teo ka mandrapahafatiny dia tena ory tokoa i Kristy.
Fotoana anehoana tokoa izao fa mendrika ny Tompo mpanavotra antsika ny fiderana Azy toy izao. Ary mahazo tombony isika fa Jesoa dia efa Mpanjakan'ny mpanjaka ary Tompon'ny tompo, mipetraka any an-danitra, eo ankavanan'ny Ray ka feno izany ny fo amam-panahiny.

Manao ahoana isika any amin'ny fiaraha-monina any, ao an-tokan-trano ao? Miresaka an'i Jesoa ve, mamaky andalan-tSoratra Masina ahafatarana bebe kokoa ny tantarany sady hiainana izany va?
Ny famonjena dia efa vitany ho antsika. Aoka tsy ho sanatria hatsatso na handalo fotsiny izany.
Jesoa Tompo dia tsy mba manatsatso velively ny maha isika antsika fa amin'ny fotoana rehetra dia manome malala antsika ny safidy amin’ny maha-olona antsika izy hanao ny tiantsika atao rehetra.
Enga anie mba ho toy ilay Jerosalema niakarany ny tokantraniontsika sy y fon’ny tsirairay ao  iresahany : mila fo malefaka toy ny an’ny zana-boriky mankatoa Izy
Aza variana amin'ny fitiavana ny eto an-tany.
Ohatra vitsivitsy : - na ho an'ireo mpankafy hira, na ho an’ireo tia mamaky teny, na ho an’ireo tia mivavaka : ankalazao i Jesoa Tompo, Andriamanitra tonga nofo nanolotra ny ainy nividy ahy sy anao tamin’ny rà soany

 ALAKAMISY Io andro niarahan’i Jesoa nisakafo farany tamin’ny mpianatra.  Tamin’io no heverina fa nihinanany ny Paska farany ary nanorenany ny Fanasan’ny Tompo.

Dia ny fanasitranana ny fahantrana, fahazaran-dratsy, aretina...izay mahazo ireny olona ireny ka ento eo amin'i Jesoa izi ireo mba hangetaheta ka ho tia an'Andriamanitra ary hositranina. Ny tontolon'Andriamanitra sy ny Fanjakany dia ny tsara indrindra. Koa alaivo an-tsaina ny hoe: manao ahoana isika raha hankany any an-danitra? Koa lanjalanjao tsara ary ny fomba firesaka amin'ny hafa momba ny Tompo mba hanome aina ny fiainam-panahin'izy ireo. Amena!