Menu

jeudi 19 septembre 2013

Fandraisana an'i Kristy


ANJARA_SOA_Septembre 2013

AO AMIN’NY KRISTY, NY FIOMBONAN’NY MPINO DIA EFA MANAKAIKY NY 
FAHAFENON’ NY FAMONJENA, ARY TSY MILA FAMPIANARANA HAFA 
INTSONY (Kolosiana 2 :6-19). 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Tadidintsika ve ny fotoana nandraisantsika an’i Kristy ho Tompontsika ?

Ny apostoly Paoly no miantso antsika eto sady mananatra manao hoe: “mandehana ao Aminy 
araka izany hatrany!” Koa tokony hataon’ny tsirairay tahaka ny nandraisany an’i Kristy ny
fiainany, fa fotoana feno fifaliana sy fiadanana ary fitiavana no niseho tamin’ny fandraisana an’i
Kristy.

Ka tokony hamaka tsara sy hiorina mafy ao Aminy hatrany isika (and.7). Kristy no famonjena
antsika ary izany no nahatongavany tety an-tany, mba hanatanteraka indray ilay fihavanana
vaovao ny olombelona miaraka amin’Andriamanitra, ka Jesoa Kristy irery ihany no Mpanalalana
tokana, ary tsy misy olombelona hafaka manao mpanalalana ny olombelona
amin’Andriamanitra.(Hebreo 12:24).

Ary amin’izany dia misy fitandremana be dia be hasain’ny apostoly Paoly tandreman’ny kolosiana
tamin’izany fotoana izany, izay mbola manankery hatramin’izao 21 è siècle izao ho antsika mpino
sy mpanaraka an’i Kristy koa, ary mbola mitohy izany fampitandremana izany mandrakankehitriny
(and.8) satria maro ireo filozofian’olombelona sy ny filozofian’izao tontolo izao no mitady hisarika
antsika. Raha ampitahana amin’ny fahendrena sy ny fahalalana ao amin’ny Kristy anefa izany dia
famitahana ihany.

Ny maha-kristiana ny fiombonan’ny mpino dia voatsindrin’i Paoly tanteraka eto satria : “Ao 
amin’ny tenany (Kristy) no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra.” Izany 
hoe Ao amin’i Kristy no itoeran’ny fahafenoana rehetra (Kol 1:19). 

Ny hatao hoe fahafenoan’Andriamanitra dia ny fitambaran’ny toetra tsara rehetra toy ny
fitiavana, ny fahazavana, ny fahamarinana, ny hery, ny fahendrena, ny fahamasinana.Ireo
toetran’Andriamanitra rehetra ireo dia ao amin’I Jesoa Kristy avokoa. Koa noho izany Kristy no
itoeran’ny fahafenoan’Andriamanitra, Ilay Andriamanitra velona.(and.9).

Isika dia afaka mizara izany fahafenoana izany amin’ny finoana an’i Kristy. Ny Fanahy Masina no
hafaka mameno antsika ireo toetran’Andriamanitra ireo. Ary rehefa feno ny toetran’Andriamanitra
isika dia ho tanteraka.

Koa ny firaisan’ny mpino izany dia efa manakaiky ny fahafenoan’ny famonjena, efa mandray 
anjara amin’ny famonjena rehefa nandray tanteraka an’i Kristy (and.10-15) ary tsy mila
fanarahana zavatra hafa intsony fa hazo antoka ny maha-kristiana azy.

Ampiasain’i Paoly eto ny famorana hanazavana an-tsary ny “fanesorana” ny tenan’ny nofontsika
na ny toetsika mpanota. Ny famoran’i Kristy dia “famorana” ara-panahy, mba hahatonga antsika
ho masina ao am-po (Jer 4:4;Rom 2:28-29).

Tahaka izany koa ireo kristiana vita batisa ao amin’i Kristy izay efa niara-nilevina tamin’i Kristy 
amin’ny batisa. Ary ampiasain’i Paoly eto ny batisa enti-manazava ny fanadiovana ny toetsika
taloha sy ny ota, mba hahazoantsika manomboka ilay fiainam-baovao ao amin’i Kristy.

Koa noho izany mialoha ny hidirantsika ao amin’ilay fiainam-baovao ao amin’i Kristy, tsy maintsy 
voadio isika ary tsy maintsy maty koa ireo toetsika mpanota teo aloha, izay vao hafaka mandray
ilay fiainam-baovao ara-panahy isika. Tsy maintsy miara-alevina amin’i Kristy ny toetsika taloha
vao afaka hatsangana miaraka Aminy indray ny toetsika vaovao (Rom. 6:3-6,8).

Noho izany dia mila fiovan-po sy fanoloran-tena marina ny kristiana. 

Maty ara-panahy isika raha mbola tsy nino an’i Kristy. Matin’ny fahadisoantsika sy ny tsy fiforan’ny
nofontsika isika. Kanefa nohon’ny fahasoavan’Andriamanitra dia novelominy isika ary 
navelany ny fahadisoantsika rehetra. Nohon’ny fahasoavan’Andriamanitra dia nandray 
fiainam-baovao, fiainana mandrakizay, amin’ny finoana isika (Efe.2:1-2,4-6,8).

Rehefa nitsangana tamin’ny maty Kristy, dia nandresy ireo fanapahana sy fahefana ratsy rehetra
ary noreseny koa ny fahafatesana ary tamin’izany no namonjeny antsika.

Amin’ny fahasoavan’Andriamanitra sy amin’ny finoana an’i Kristy irery ihany no hamonjena ny
olona. Kristy irery ihany no lalana mankany an-danitra (Jao.14:6).

Milaza i Paoly fa tsy ny fanetren-tena haitraitra, na ny fivavahana amin’ny anjely, na ny traikefa
niainana manokana eo amin’ny lafiny ara-panahy no mahavonjy ny olona, fa ny finoana an’i Kristy
irery ihany. Tsy mpanelanelana ny olona amin’Andriamanitra ny anjely, fa tokana ihany ny
mpanelanelana ny olona amin’Andriamanitra, dia Jesoa Kristy irery ihany (1 Tim.2:5, 1 Jao 2:1).

Toy ny tena iray ny Fiangonana, ka ilain’ny mpivavaka tsirairay ao ny mitoetra eo ambany
fanapahan’i Kristy Izay Lohany, arak any tenin’ i Paoly tamin’ny Fiangonana tao Efesosy: “Mba 
hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha, dia 
Kristy; Izy no itomboan’ny tena rehetra (izay akambana sy ampiraisina tsara) noho ny 
fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiàsan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjaraasany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana.” (Efe. 4:15-16). Amen!

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra!

Pasteure Landy RAJOHARISON ANDRIANAVELASOA
Mpitandrin’ny Fiangonana .