Menu

Affichage des articles dont le libellé est Actu. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Actu. Afficher tous les articles

dimanche 21 juin 2020

Volana JONA 2020


Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)


Fotoambavaka FAfAts: Isaky ny Alakamisy alina manomboka @ 8 ora alina tel 09 72 63 41 38 *
                       ID de réunion: 3553893563#
Ny Alakamisy 02 Jolay :Mitarika 
                                     Mitory teny Pst Théodore Randriamanantena

FILAZANA ilàna Valiny sy  Setriny maika.
Tsy nisy na Rakitra na Fananteram-bokatra teto amin'ny Tafo nandritra ny fihibohana (3 volana na 14 Alahady)teo nefa misy foana ny tsy maintsy aloa sy efaina (charges Fixes: Loyer-EDF-Adidy Foibe-Adidy Faritany-Fanampiana ny Mpitandrina-Vatsy sy Fampiantranoana ny Mpitandrina(rehefa mihaona)), 
koa Manainga antsika hanefa ny Adidy na Anjara Rakitra hatramin'izay eo @ FPMAO. 
Azo atao ny Virement Bancaire na koa  Chèque Bancaire.

Adiresin'ny Mpitam-bolantsika :
Ramatoa Holy RAVELOJAONA 6 rue de la Verniche 45760 Boigny sur bione. 
        Téléphone : 06 37 08 10 95. Mailaka : [email protected]
Compte Bancaire de la FPMAO
Titulaire du compte: Eglise Protestante Malgache d'Orléans 
Domiciliation:La Banque Postale -Centre Financier-45900 La Source Cedex 9
Etablissement:20041   Guichet 01012      Compte n° 0213739R033  Clé RIB:62
ou IBAN : FR35 2004 1010 1202 1373 9R03 362  BIC : PSSTFRPPSCEFotoana manaraka
Alahady 05  Jolay 2020 @ 10ora sy sasany  ao @ Chapelle, tokony hisoratra anarana izay ho avy

Alahady 21 Jona 2020
Ny anio: Fiangonana Chapelle St Marc Orléans.
Misy FFT sy fandoavana adidy foana.
Araky ny fitondràna dia nahazo nisokatra ny trano Fiangonana rehetra fa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra momban'ny fiarovana @ ny valan'aretina Covid19. Noho izany dia ny elanelana iray metatra (1 mètre) no tokony hatao fa tsy ilay 4m² intsony toy ny teo aloha. Raha izany dia afaka mampiditra 35 eo ny Chapelle fiangonantsika dia ampiana olona 7 miaraka amin'ireo Mpiandraikitra: Diakona sy Pasitera ary ny Mpitendry.

Filazandraharaha:

-Nisy Fivorian'ny Komity ny omalin'ity Alahady ity ary nisy 15 ny nivory tao fa ny roa no tsy tonga na tsy nahenoana vaovao mba hampilaza. Natao visio-conférence ihany izy io ka ny jitsimeet no nanaovana azy.
Diary
Isy 2 Cultes izany ny volana Jolay :
-5 Jolay sy 19 Jolay  samy hisy Fandraisana FT
ary 1 culte kosa ny Aogositra:
-23 Aogositra hisy FFT koa izany, samy hatao @ 10h30 daholo  izy telo ireo ary samy ao amin'ny Chapelle St Marc avokoa.
Mangataka ny tsirairay hisoratra anarana fa mety ho lavina raha mihoatra ny ao ampiangonana.
-06 Septambra: Alahady  fandraisan-tanana ireo  Diakona sy Loholona ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo sady Alahady fidirana. Izany dia hatao ao amin'ny Fiang Katolika Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte etsy Orléans.
-19-20 Septambra: Lasimpiangonana sady Assemblée Générale hanaovana ny dinika momban'ny Fitantanambola2020 io  sy teti-bola 2021:
 Alahady fahatelo io ka  hisy fandraisana ary etsy @ La Ruche etsy Meung s/Loire no hanaovana azy.
-14 Novambra  hanokafana ny faha 40 taonan'ny Tafo ORLEANS.
-

lundi 13 avril 2020

Volana Aprily

« Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin’ny andri-rahona raha atoandro
hitari-dalana azy, ary tamin’ny andri-afo nony alina ho fahazavana ho azy,
handehanany andro aman’alina » Izany tenin’Andriamanitra ao amin’ny
bokin’ny Eksodosy  13.21 izany ry havana no entiko ho fampaherezana antsika
mianakavy amin’izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao ; Matoky ny fitarihana sy

ny fitantanan’ny Tompo mandrakariva isika ;

Manolotra ny arahaba ho anareo vahoakan’Andriamanitra rehetra ry havana,
indrindra ianareo vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA Orléans. Manantena
anareo rehetra ho salama tsara daholo ny tenako, na dia eo aza ny valan’arentina
Corona virus izay mihanaka amin’izao fotoana izao ;
Efa ho iray vola sy tapany sahady izay no tsy nisian'ny fanompoam-pivavahana
mifanatrika tao amin'ny fiangonantsika. Iray vola sy tapany tsy nihaonantsika ;
Ary hatreto dia tsy mbola fantatra ny faharetan'izany fotoana fihiboana izany ;
Koa manao izao horonantsary izao aho ry havana mba ahafahantsika mifampahery,
ahafahako ihany koa manome anareo ireo vaovaom-piangonana eo am-pelatanana
amin’izao fotoana izao.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe   isika fa mbola afaka miombom-bavaka sy
mihaino fampianarana isan-karazany amin'ny alalan'ny onjam-peo (Radio Vatsy
na Radio Anjomara) izay karakarain'ny Birao foibe isan'andro amin’ny 4 sy
amin’ny 7 ora hariva sy isan'alahady amin’ny 10 ora sy sasany sy amin’ny 4
ora hariva. Misy ihany koa ny fanompoam-pivavahana izay karakarain’ny faritany
afovoany atsinanana isaky ny alakamisy hariva amin’ny 8 ora amin’ny alalan’ny
radio FPMA Vincennes. Ny Rohy ahitantsika ireo radio ireo moa amin’ny internet :
Soratantsika ny hoe radio vatsy, radio anjomara na radio FPMA vincennes .
Araka ny efa fantatsika dia maromaro ireo fotoana nokasaina teto amin’ny tafontsika
nefa tsy tanteraka : Anisan’izany ny fanokanana ny Diakona andiany vaovao izay hiasa
mandritry ny 2 taona ho avy, ny fihaonam-ben’ny Mpandray ny fanasàn’ny Tompo izay
natao handinika ny toe-bola 2019 sy ny teti-bola 2020, ary indrindra ny fankalazàna ny
faha-40 taonan’ny Fiangonantsika ; Faniriana ihany ny antsika olombelona fa ny
fandaharana dia an’Andriamanitra ary mahafantatra izay itondràny ny fiangonany
tokoa ilay Andriamanintsika, koa ho ezahintsika ny hanatanteraka ireo fotoana
ireo amin’ny fotoana maha-mety azy, rehefa afaka mihaona isika. Ny momban’ny
fankalazàna ny faha-40 taona moa dia misy daty izay efa notapahin’ny komitim-
piangonana dia ny faha 10 Octobre ho avy izao ; Ho lazaina amintsika miandalana
eny moa ny andinindininy momba izany.

Ireo fihaonamben’ny sampana iraisana nasionaly FPMA (Tily, antoko mpihira,
fifohazana) dia nofoanana avokoa ny amin’ity taona 2020 ity. Nofoanana toy izany
koa ny fihaonam-ben’ny protestanta RPO izay noeritreretina hatao ny 14 juin ;
Nanoratra ho anareo aho ry Havana tamin’ny herinandro teo, nanentana anareo
amin’ny fanohizana ny fandoavana ny adidin’ny Mpandray , sy ny fanaovana rakitra
na raki-pisaorana isan-karazany ; Hamafisiko etoana izany fanentanana izany
satria Na dia tsy misy aza ny fotoana mifanatrika, ny adidin'ny fiangonana ara-
bola (charges fixes) ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia tsy miova
kosa  fa mitohy ihany : Ny hofan-trano, ny EDF, ny rano,  ny fanampiana ny
Mpitandrina sy ny sisa...
Mba tsy ahalatsaka an-katerena ny fiangonantsika dia raisina an-tanandroa izay
fointsika hanampiana ny asa fitoriana ny filazantsara. Azo atao ny mananteraka
na mandefa ireo adidy ireo amin'ny fomba mahazatra toy ny taratasimbola na
chèque, na fomba hafa toy ny virement na espèces izay mety amintsika
Ho famaranana dia mametraka anareo tsirairay avy sy ny ankohonananareo eo am-
pelatanan’Andriamanitra Raintsika aho, Izy anie hitantana homba anareo
mandrakariva ; Ho azy irery ihany ny Voninahitra ary ho amintsika

vendredi 13 mars 2020

Volana Marsa 2020

ALAHADY 29 MARSA 2020


Ho fankalazana ny faha 40 taon'ny Tafo FPMAOrléans anio dia henoy @ 10h30 ny ao @ https://fpma.church/radio/

ny tolakandro kosa dia hisy traduction en direct ny culte.

Hiriana kosa ny hanaovana an'io fankalazana io ny Asabotsy 09 Mey 2020 raha malalaka sy vita ny fihibohana @ CoronaVirus. Nohon'ny Antony COVID-19 dia nofoanana daholo ireto hetsika ireto

ALAHADY 15 MARSA 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                          Mpitandrina FPMA Orléans  [email protected]                [email protected]                [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59


vendredi 28 février 2020

Volana Febroary 2020


Fankalazana ny faha40 Tafo FPMA Orléans.« …Ambeno ny manda,Tazano ny làlana, Hatanjaho ny valahanao, 

Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2.2

                                                                                                      Orléans, faha- 28 febroary 2020, 
Ho an’ny Birao Foibe FPMA,
Ho an’ny Faritany FPMA enina,
Ho an’ny Tafo FPMA sivy amby telopolo,
Ho an’ny Fiaraha-Mivavaka FPMA,
Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA,
 Ry Havana,
Ampitomboina ao aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Nohon'ny nahatraran’ny FPMA Orléans ny faha-40 taonany, dia manasa anareo am-pifaliana izahay, hiaraka hidera sy hankalaza an'Andriamanitra amin’ny alalan’ny

 FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                               Mpitandrina FPMA Orléans [email protected]                [email protected]                               [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59


ALAHADY 15 MARS 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo


mardi 10 décembre 2019

Volana Desambra 2019

Fankalazana Noelin'ny Sampana: 22 Desambra 2019

Hatomboka ny tolakandron'ny Alahady faha 22 Desambra @ 16h ny fotoampivavahana dia ho tohizana amin'ny Nolelin'ny Sampana ampiana fiaraha misakafo.
Ho faranana any @ 21h any.

Fanasana Fetin'ny Taranaka csy Fanokafana ny faha40 taona: 29 Desambra 2019


« …Ambeno ny manda,Tazano ny làlana, Hatanjaho ny valahanao, Hetseho mafy ny herinao » 
Nahoma 2.2b

Ry Havana malala ao amin'ny Tompo,

Ampitomboina ao aminareo  mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesoa  Kristy Tompontsika.
Faly manasa anareo ho tonga hanatrika ny fanopoam-pivavahana lehibe hatao ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra nohon'ny nahatraran'ny fiangonana FPMA Orléans ny faha-efapolo taonany. Fotoana natao ihany koa ho fankalazàna ny fetin'ny taranaka 2019. Manentana ny fahatongavan’ny rehetra izahay, ho voninahitr’Andriamanitra  :

Alahady 29 desambra 2019 manomboka amin’ny 3 ora folak’andro (15h)
Eglise Sainte Jeanne d'Arc, Boulevard Guy-Marie-Riobé, Orléans 45000

Hisy fotoana manokana hanoloran’ny taranaka izay irian’ny fony ho entina mampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Ho faranana amin’ny fiaraha-misakafo ny fotoana.


Manonona ny Fiadanan'ny Tompo Tompo ho aminareo rehetra.

Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.


Nissya RANDRIAMANANTENA     Liva FOCARD                 Joseph RAKOTOARIMANANA
Filoha FPMA Orléans                      Filoha KJ40                   Mpitandrina FPMA Orléans

mardi 30 juillet 2019

Volana JOLAY 2019

SAMIA Miala SASATRA FINARITRA daholo Tompoko.

Alahady 28 Jolay 2019: 
 Alahady famaranana ny taompianarana 2018-2019: Nisy collation natlotry ny Filoha tamin'io.

Ny Alahady 01 Septambra 2019 no  Alahady hanombohana ny taona 2019-2020. Hisy Fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ito Alahady ito.
Tsiahivina koa isika miangona eto Orléans fa miangona isaky ny Alahady izao ny FPMAOrléans(na ny Alahady faharoa aza).

Alahady 21 Jolay 2019: 
Alahady ny akatoka ka nisy fandinihandraharaha tamin'io fotoana io.

dimanche 16 juin 2019

Volana Jona 2019

16 Jona 2019

Mikatona ny FPMA Orléans noho ny fankalazàna ny faha-60 taonan'ny FPMA izay hatao amin'ny 10 ora maraina ary amin'ny Eglise de la Rédemption 16 Rue Chauchat Paris 9em Méreo : Richelieu-Druot (8, 9).
Noho izany, tsisy fanompoam-pivavahana aty amin'ny FPMA Orléans.

22 Jona 2019

Vokatra

Fananteram-bokatra ataon'ny FPMA Orléans hanomboka @ 16h (4 ora hariva) ao @
rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS.
Ny fotoana amin'izany dia hafanain'ny Mpanakanto NANIE sy Solofo ary ny Sampana isankarazany ato @ Fiangonana.
Toy ny mahazatra dia hisy tsakitsaky sy ranomboankazo hamidy @ vidiny mirary amin'io: tonombalala sy ranompanala.

mercredi 12 décembre 2018

Fandaminana fanaovam-beloma farany

Andriamanitro ô : Ianao no hitokiako, aoka tsy ho menatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao, fa izay mivadika foana no ho menatra" salamo 25 : 2-3
Ry Havana,
Sitrak'Andriamanitra ny niantsoany ny Mpanompony, Solofoharison ANDRIAMAMPIONONA, hody any any aminy tamin'ny sabotsy 8 décembre 2018 lasa teo.
Itompokolahy dia Filohan'ny sampana zava-maneno eto amin'ny tafo FPMA Orléans ary mpikambana mavitrika ao amin'ny sampana antoko mpihira Amboara Orléans.
Ny nofony dia hatao veloma farany, ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny :
Temple de la Rédemption - 16 rue Chauchat - 75009 PARIS - M°8 Richelieu Drouot na M°7 Le Peletier
Ny zomà 14 décembre 2018 amin'ny 11 ora maraina.
Ny "Mise en bière" kosa : 
 dia hatao ny  Zoma 14 desambra amin'ny  9h30 tsy diso ao amin'ny Funérarium de l'Institut Gustave Roussy : Rue du Docteur Pinel - 94805 VILLEJUIF. Araka  ny toromaridàlana  mipaingotra etsy ambony.
"...Miraisa saina hianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy.."
1 Petera 3.8
Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FPMA ORLEANS.
Joseph RAKOTOARIMANANA                                                                                            Nissya RANDRIAMANANTENA 
Mpitandrina                                                                                                                          Filoha.

mardi 16 octobre 2018

Volana OKTOBRA-NOVAMBRA 2018

Site FPMA https://fpma.church
Radio Vatsy EN DIRECT https://radio.fpma.church

Perikopa

Fandaharana Culte :


Vaovao entina any @ Synoda Bordeaux 

Date limite : Lundi 29 Oct 2018 à 23h59:Tsy misy fandraisana anarana intsony mandritra ny Synoda.
-Havaozina ny mpikamba laika ao amin’ny ORDM izay hiasa ho amin'ny 2019 - 2020.

-Havaozina ny lisitry ny mpikambana ao anatin’ny Sampandraharaha samihafa misy eto amin’ny FPMA (départements).

Ny Filohan’ny Faritany Filohan'ny FMM no manangona ny avy amin’ny Tafo.


Ireo Vaovao eto antoerana
Fotoana Manaraka:

Alahady 04 Novambra: Tsy hisy Fiangonana fa any @ Synaoda Bordeaux avokoa ireo Mpitandrina eto @ FPMA Frantsa.
Alahady 11 Novambra : Alahady faharoa -tsy misy Fiangonana toy ny mahazatra.
Alahady 18 Novambra: Alahadin'ny SZM Orléans: Hisy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Alahady 25 Novamra
Vaovaon-tsampana
SZM:Hanao ny Alahadiny ny 18 Novambra ho avy izao-Ireo havana sy zanantsika mana-talenta sy ireo nianatra mozika no hanafana ny fotoana rehetra.
Asiana Prélude hanomboka @ 10h30 ary Postlude @12h. 
Hisy varotra barquettes (laoka sy Desera)aorian'ny fotoampivavavahana.


AMF: Hanao ny Alahadiny ny 28 Oktobra ho avy izao ary hanao toriteny an-kira mandritry ny fotoana. Aorian'ny fotoana dia hiaraka hisakafo any @ D'Hokkaido etsy La Source. 

SA:il y a école du dimanche les 3-4 èmes Dimanches du mois. Les leçons ont lieu pendant le culte pour la classe des petits, des moyens et des grands et les ados feront leur cours après le culte. 
- L' après midi de 14h à 17h, nous commençons les répétitions de Noel à l'église et nous espérons la présence des enfants et ce jusqu'à Noel et aussi pour le 22 Décembre. 
- Les enfants qui souhaitent déjeuner sur place entre la fin du culte et les répétitions peuvent rester à l'église
Nous encourageons les enfants à venir aux leçons et aux répétitions ; s'il y a de nouveaux enfants, n'hésitez pas à vous joindre à nous, nous les accueillerons avec plaisir.

STK:Haverina etoana izany fa ny Alahady fahatelo no hanaovandrizareo ny fivoriany isambolana ary amin’io fotoaana io rizareo no hijery ny Alahadiny.

SVK:Zaikaben’ny SVK/SLK dia natao nanomboka ny Zoma  (19-20-21 Oktobra)  any amin’ny Route de Marseille 04420 SAINTE TULLE. Isaorana ireo nanatrika fa vita soa amantsara izany.

Œcuménisme Orléanais
Pour le mois de novembre nous vous proposons :
Jeudi 8 novembre à 20h30, au centre œcuménique : « L’économie sociale et solidaire, ça nous concerne ? » Soirée-débat avecDominique Sacher, président de la CRESS (La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Centre Val-de-Loire) etSébastien Nérault, directeur de France Active Centre-Val de Loire

samedi 10 novembre à 20 h, à l’église Jeanne d’Arc d’Orléans, cérémonie interreligieuse pour la paix
lundi 12 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe “ Culture, Science et Foi ”
jeudi 15 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe “Célébrations Œcuméniques”, pour préparer la célébration œcuménique autour de Noël du 20 décembre

lundi 19 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe œcuménique “ Études bibliques 

Mardi 27 novembre à 18h30 à 20h, au centre œcuménique : Lecture méditative d’un passage de la Bible.

Hetsika any ivelany

-FPMA Yvelines Fahazavana dia faly manasa anareo hiara-mifaly amin'izy ireo ny
Sabotsy 10 Novembre 2018 amin'ny 3 ora tolak'andro ka hatramin'ny 7 ora hariva.
Hisy ny Loto,
Ny tsakitsaky sy fialana hetaheta
handraisana anjara amin'ny vidiny mirary.
Ny vola azo amin'izany dia ho enti-manana ny Zaika be SA 2019

mardi 4 septembre 2018

Volana Septambra 2018

Perikopa

Fandaharana Culte
https://www.facebook.com/fpma.orleans
Fandaharana Lasy: jereo etsy ambany.

Fanomanana ny Lasy 2018

Asaina daholo isika mpianakavin'ny Finoana eto Orléans hanatrika ny Lasy izay hatao etsy La Ruche etsy Meung sur Loire.
Izanay dia hanomboka ny Asabotsy 15 Septambra @ 14 ora ka hifarana ny Alahady aorian'ny Sakafo @ 15ora.

Toy izao ny fandaharana amin'izany:

jeudi 12 juillet 2018

Volana JOLAY sy AOGOSITRA 2018


Rohy Perikopa


Alahady 15 Jolay 2018

Fotoampivavahana misy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.

Jereo ao @ FaceBook ny Fandaharana feno: tononkira sns..(complet), raha tsy izany dia ny peta-drindrina no misy ny laharana.

Alahady manaraka

Alahady 22 Jolay 2018 @ 10h30

Alahady 29 Jolay 2018 @ 10h30

Alahady 26 Aogositra 2018 @10h30 Famaranana ny fotoampialantsasatra
Fandaharana sy Hira amin'ity Alahady ity:  Hira sy Vakiteny
 na koa https://www.facebook.com/fpma.orleans

dimanche 3 juin 2018

Volana Jona 2018

 Perikopa

Rohy Perikopa19/23 rue de la salle des Fêtes 45750 St Pryvé/St Mesmim


Asabotsy 30 Jona 2018 @ 17h Salle des Fêtes St Pryvé/St Mesmim:  Vokatra eto amin'ny Tafo avec NANIE sy GODSWING  ao @ 19/23 rue de la salle des fêtes 45750 St Pryvé/St Mesmin.    

Fa tsy etsy Salle Polyvalente Madeleine akory.

Alahady 24 Jona 2018: Alahady natokana ho an'ny FMM

Alahady misy hakatoka amin'io ka eo koa no hilazana tatitra tao t@ fivoriana tao @ Komity farany:
-01 Jolay dia tsy hisy collation ary tsy hidy akory ny Fg fa any amin’ny fanadiovana salle no hisy tsaky atolotra.
-Mihidy ny Fiangonana aorian'ny Alahady 29 Jolay ary hisokatra ny Alahady 26 Aogositra 2018.
- Ny fanadiovana Fg saika hatao ny 08 jolay dia soloina 21 Jolay : 13/15
-La Ruche no hanaovana ny Lasy ny Volana Septambra  (15-16 Sept) ny Fg no hiantoka ny rehetra

-Nanaiky ny BF Ny hananganana Asssoc Entraide 1901 ka na Kty na Birao ihany no  membre.                     

Fotoana manaraka:

Vokatra :Asabotsy 30 Jona @ 17h, jereo ny Flyer etsy ambony.

Fiangonana: Ny Alahady 01 Jolay 2018: Alahady Fandraisana sy fandohavana adidy ihany koa. 

Andro hanadiovana ny toerana nanaovana ny vokatra.
Alahady 03 Jona 2018: Alahady RPO (Rassemblement Protestant de l'Orléanais)
Eglise St Dominique 4bis  rue Félix Maulien 45140 St J de la Ruelle

Tsiahivina antsika fa mikatona ny Chapelle androany 03 Jona 2018 fa etsy @ RPO daholo isika:
Eglise St Dominique St Jean de la Ruelle


lundi 7 mai 2018

Volana MEY 2018Hafatra Pastoraly Pentekosta 2018:

https://www.fpmaorleans.fr/2018/05/hafatra-pentekosta-2018.html

 Perikopa

Rohy Perikopa

Rojombavaka miaraka amin'ny Pst Joseph Rakotoarimanana.

Isaky ny Zoma alina @ 20h30 hatr@ 21h:
Tel n° 01.80.14.06.90 code 265 821 #


Alahady 27 Mey: Alahdin'ny STK Orléans


Alahady 20 Mey 2018: Alahady Pentekosta

Asabotsy 19 Mey 2018: Fankalazana ny Tsingerintaonan'ny faha 60 taonan'ny fanambadian'i Hélène sy Josoa RANAIVOARIVELO tao Belle Croix tao Fleury les Aubrais

mercredi 7 mars 2018

Volana MARSA 2018

Rohy Perikopa

Rojombavaka miaraka amin'ny Pst Joseph Rakotoarimanana.

Isaky ny Zoma alina @ 20h30 hatr@ 21h:
Tel n° 01.80.14.06.90    code 265 821 #

Alahady 18 Marsa 2018

Hitanareo atsy ny filaharan'ny hira sy ny vakiteny amin'iny andro iny. : https://fanipazana.fpmaorleans.fr/alahady-svko-2018

Alahady 04 Mars 2018

Fanokànana sy Fandraisantànana ireo Diakona hiasa ny taona 2018-2019.
Culte natao tao @:Presbytère Sainte Jeanne D'Arc, 1 Rue Verte, 45000 Orléans   na Bd Guy Marie Riobé: à l'intersection des deux.
Fiaraha-nikorana tany Chateau de la Charbonnière indray avy eo. Nisy olona 148 teo no tany.

https://photos.app.goo.gl/9jECXwDc7cDG9r7H2

mardi 13 février 2018

Volana Febroary 2018

 Rohy Perikopa

Rojombavaka miaraka amin'ny Pst Joseph Rakotoarimanana.

Isaky ny Zoma alina @ 20h30 hatr@ 21h:
Tel n° 01.80.14.06.90    code 265 821 #

Presbytère Sainte Jeanne D'Arc, 1 Rue Verte, 45000 Orléans   na Bd Guy Marie Riobé: à l'intersection des deux.

Alahady 25 Febroary 2018

-Fanolorana ireo Birao vaovao eto amin'ny Tafo Orléans.
                   sy ny Biraon'ny Sampana isan'isany eo anoloan'ny Fiangonana.
-Fanomanana ny Fandraisantànana sy  ireo ho tokanana diakona ny 04 Marsa 2018

Alahady 18 Febroary 2018

Alahady fahatelo amin'ny volana misy FFT.
Tapaka fa ho tokanana ny Alahady 04 Mars 2018 ny Diakona 2018-2019. Ka ny Chateau de la Charbonnière no azo amin'izany, avy amin'ny( FiMpiMa).
Hisy 150 mahery ny olona any @ fiaraha-misakafo ny 04 Marsa izay atao any Chateau de laCharbonnière. I James sy Liva no hikarakara ny sakafo amin'izany.
Alaina ny Zoma 02 Mars maraina ny lakile ary @ 13h30 no manao ny état des lieux.

Alahady 04 Febroary 2018

Andro nifidianana ny Birao sy Vaomiera ato amin'ny Tafo:
-Birao: Filoha RANDRIAMANANTENA Nissya
            Mpanampy RAZAFITRIMO Herivola
            Mpitambola: RAVELOJAONA Holy
            Mpitantambola: RANDRIAMANANTENA Guy
            Mpitantsoratra : RAMANANJO Serge sy RAZAFITRIMO Ralaiarivony.
-Vaomiera
      Aimpanahy: Andriamampionona Georgette
      Fanentanana: Randriatsarafara Mahefarivo
      Fifandraisana: Randriatsarafara Neriah
      Entimanana : Razafitrimo Hary
      Asa Sosialy : Rasoavololomboahangy Florence.
-Fifandraisana Oecuménique: Randriamboarison Orélien.

mardi 2 janvier 2018

Volana Janoary 2018

Rojombavaka miaraka amin'ny Pst Joseph Rakotoarimanana.

Isaky ny Zoma alina @ 20h30 hatr@ 21h:
Tel n° 01.80.14.06.90    code 265 821 #


Taombaovao FAfAts
ALAHADY 07 Janoary 2018

Fotoana hiarahana miarahaba ny taona eto amin'ny Tafo Orléans- Hisy FFT.

mardi 12 décembre 2017

Volana Desambra 2017

Rojombavaka miaraka amin'ny Pst Joseph Rakotoarimanana.

Isaky ny Zoma alina @ 20h30 hatr@ 21h:
Tel n° 01.80.14.06.90    code 265 821 #

KRISMASY 25 Desambra @ 10h maraina

ao @ Eglise Sainte Jeanne d'Arc: Bvd Guy Marie Riobé (pour stationnement) na 1 rue Verte (presbytère) 
Ho fankalazana ny Noely eto amin'ny Tafo 

Fiangonana manaraka: Alahady 31 Desambra @10h30 ao @ Chapelle St Marc ihany.

jeudi 21 décembre 2017 à 20h30 au centre oecuménique

28 rue Henri Troyat 45100 Orléans la Source.


Alahady 17 Desambra 2017 @ 10h30 eto amin'ny Chapelle

Alahady fandraisana
Hisy fivorian'ny Komity (tsy ara-potoana)
Nivory  ireo STK dia nanao ny Dimanche Raclette.

Fiangonana manaraka  ny Alatsinainy 25 Desambra : Noely

TSY HISY Fiangonana ny Alahady 24 Desambra.

Krismasin'ny Sampana: 16 Desambra 2017 @ 16h.


Hatao ao @ Chapelle St Marc manomboka amin'ny 16h. 
       Sampana SVK -STK-AMF -SA.

Hisy fiaraha misakafo aorian'ny fotoana ka samy mitondra ny anjarany ka ny eo no hifampizarana.Alahady 03 Desambra 2017: Fifidianana Diakona 


Natrehan'ireo FAfAts: Olitiana Andrianony sy ny BF: Rado Ramarotafika.

Olona 12 no nofidiana ary 47 ny Mpifidy tonga. Ny mihoatra ny 65 taona tsy tokony fidiana Diakona.

Fihaonana manaraka Asabotsy 16 Desambra 2017
Fiangonana manaraka Alahady 17 Desambra 2017

samedi 4 novembre 2017

Volana Novambra 2017

Fihaonana lehibe eto @ FPMA: Jereo ny kalandary etsy ankavanana.

Hetsika "SAMPANA MIRAY":

 Asabotsy 11 Novambra 2017 @15h30-Rindrankira-Antsampanahy-Dihy- ataon'ireo sampana 5 (SA-STK-AMF-SVK-SZM) eto amin'ny Tafo Orléans. Hisy collation aorian'ny fampisehoana.

ZAIKABE FPMA any Quetigny ny Zoma 03 Novambra-Sabotsy 04 Novambra ary ny Alahady 05 Novambra 2017/. 


Fiangonana manaraka eto Orléans:

Alahdy 19 Novambra 2017@ 10h30: Alahadin'ny Sampana Zava-Maneno (SZM Orléans)
Alahady 05 Novambra 2017 @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc:

mardi 11 juillet 2017

Volana JOLAY-AOGOSITRA

Rohy isankarazany
EFA AZONAO JERENA ATO KOA NY PERIKOPA 2017 (VAKITENY ISAN'ANDro
Fampianarana ( Ny asa fanompoan'ny Diakona)


Fotoana manaraka:
Alahady 30 Jolay 2017 ao @ Chapelle St Marc @10h30.
Alahady 27 Aogos 2017 ao amin'ny Chapelle toy ny mahazatra.
Alahady 03 Septambra  Alahady fanombohan'ny Taom-pianarana 2017-2018.

Ny WE 16-17 Septambra 2017: Lasim-piangonana
 any IGNY 77210 Lycée St Nicolas 10 Av du Gal de Division Leclerc

Fisoratana anarana : [email protected]

Thèmes
-Inona no hataonao mihoatra nohon’ ny sasany Mat  5 :47-48 (débat)
- Inona no hahatamàna ny Mpiangona eto amin’ny FPMA. (Fidélisation des paroissiens ).
-Ny anjara sy adidy an’ny MFT (Mpandray ny Fanasan’ny Tompo)
   -SA : Témoignage, perspective d'avenir
   -Stk: Aspect critique d'aujourd'hui . Le renouveau du Stk.
   -SVK : Femmes vis à vis de l'église suivant le christianisme, responsabilité et activités prometteuses des femmes pour l'église.
  -SZM Animations Musicales pendant l'Office dominicale. Manifestations paroissiales.
Asiana thème koa ataon’ireo dokotera .

ALAHADY 30 Jolay: Fanompoampivavahana t@10h30 nisy fanomanam-panahy amin'ny FFT 

ALAHADY 16 Jolay: Fanompoampivavahana @10H30 misy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo (FFT)ihany koa 
Hanolorana ny fotoana manaraka izay hatao ny 30 Jolay fa tsy ny 23 akory satria lasa mizaika ireo Pst.
Amin'io andro ihany koa no hanangonana ny valopy ho famangiana an'i Loty vadin'i Poly izay halevina ny Alatsinainy 17 Jolay any Moret.


ALAHADY 09 Jolay: Fiangonana tany Fihobiana (Rue Madame) ho famangiana ny Pst Zaranaina  t@ namohizany ny zanany. 
Avy eo koa moa dia nisy ny famangiana natao tany Moret/loing momba an'i RAKOTOZAFY Paul vadin'i Mihanta (Loty). Ny fandevenana azy indray dia ny Alatsinainy 17 Jolay 2017 @ 14h ihany any Fontainebleau dia avy eo halevina any Moret indray.


ALAHADY 02 Jolay: Famaranana ny fihaonan'ny STK tany IGNY (77). 

Tany Igny jiaby no natao ny fotoana rehetra teto amin'ny FAfAts  tamin'io andro io.
lundi 10 avril 2017

Volana APRILY 2017

Rohy isankarazany (Liens)
EFA AZONAO JERENA ATO KOA NY PERIKOPA 2017 (VAKITENY ISAN'ANDro
Fampianarana ( Ny asa fanompoan'ny Diakona)
Edito (Missiologie)
ALAHADY 02 Aprily 2017
Alahady voalohany amin'ny volana ka hisy Fandraisana Fanasan'ny Tompo (FFT) toy ny mahazatra ary koa alahady fandoavana ny adidi'ny Mpandray.
Niisa 58 ny lehibe ary 8 ny ankizy
Vaovaompiangonana:
Sampana AMF Chorale- Amboara: Hanao hetsika konseritra ara mozika sy Kalo fiderana ny Sampana ny Asabotsy 15 Aprily hanomboka @ 17h, ny tanataran'i Jesoa no toriana amin'izany:  "Ny niakarany tany Jerosalema sy ny nanombohana azy". Jereo ny Flyer mipetraka etsy ambony.
Ny famerenana moa dia efa nisy hatramin'izay ny Asabotsy sy Alahady fa ny manaraka indray kosa dia hatao ny Alahady 02 Aprily hariva @ 14h any amin'ny tokatranon'i Rindra mianakavy. Ny manaraka indray dia eto amin'ny Chapelle ny Asabotsy 09 Aprily 14h-16h indray ary ny tohiny dia ny Alahady 09 Aprily @14h -18h indray ihany koa. 
Tohizana ny Zoma 14 Aprily @ 17h-18h30 indray ny famerenana ka ny famerenambe dia ny Asabotsy 15 Aprily @14h alohan'ny fampisehoana.  
Sekoly Alahady: Tsy hisy fianarana ho an'ny SA amin'ny  Alahady Paska sy ny Alahady 23 Aprily.